Balans tussen recreatie en natuur in Goudse Hout!

GHZonering

“Balans tussen recreatie en natuur is gewenst” aldus wethouder Van Vught, tevens dagelijks bestuurder van de Groenalliantie, in het bestuurlijk overleg op maandag 3 februari 2020.

Begin 2020 is er veel (in)gesproken over de Goudse Hout.

 • op de inloopavond van de Groenalliantie (28 jan),
 • op de donateursavond van de Vrienden (30 jan) ,
 • en in het bestuurlijk overleg van de Groenalliantie (3 feb).

Alle plannen kregen reacties die gingen over de balans natuur-recreatie. De Goudse Hout ligt namelijk “ingeklemd”, of zo u wilt “is een verbindende schakel”, tussen enerzijds het stedelijk gebied van Achterwillens en anderzijds de belangrijke natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen, de polders Steijn/Krimpenerwaard. Hoe ziet die balans tussen natuur- en recreatieplannen in de Goudse Hout eruit? En waar zit de spanning?

De Groenalliantie heeft een visie op de Goudse Hout die valt samen te vatten in 2 hoofdlijnen:

1. De Goudse Hout is een aantrekkelijk gebied voor gebruikers met een groene en met een gele lifestyle. Geel staat voor actief recreëren((hard)lopen, fietsen, kanöen, skeeleren etc.) en groen staat voor liefhebbers van flora en fauna: zowel om dit te bekijken en ervan te genieten als om voor deze flora en fauna rust, voedsel- en voortplantingsruimte te creëren. Voor veel bezoekers van de Goudse Hout geldt een combinatie van lifestyles. Maar iedereen begrijpt dat een teveel van de ene lifestyle in het gebied uiteraard ten koste gaat van de andere lifestyle.

2. De Goudse Hout krijgt een zonering van West naar Oost (zie afbeelding boven dit artikel) voor wat betreft de afname in intensiteit van gebruik. Dit betekent dat er zoveel mogelijk activiteiten in het westelijke deel een plek krijgen en dat de oostelijke zijde daarvan minder krijgt. Dat is ook mooi om een meer geleidelijke overgang te maken van het stedelijk gebied (Achterwillens/Gouda) naar de aangrenzende Reeuwijkse Plassen en de polder Steijn. Aan de westzijde (Slagenbuurt) liggen dan ook de Wielerbaan, de hondenvereniging, de Goudse Manege, de speeltuin Eldorado, de Smultuin en het Ontmoetingsplein. Aan de oostzijde (Willemskade/Vlietdijk) vind je tussen de wildroosters weilanden die extensief worden begraasd, het Voedselbos en grotere, aaneengesloten graslanden en bosranden. De vraag is nu, bij de voorstellen voor de 2e fase van de kwaliteitsimpuls, of deze zonering de goede accenten krijgt in de balans tussen geel en groen.

Omdat er geen uitgeschreven korte en lange termijn beleid met bijbehorende doelstellingen zijn opgeschreven, zijn we voor de beoordeling van de vertaling van de visie naar beleid afhankelijk van de voorgestelde plannen. Het gaat daarbij nu om de plannen van de kwaliteitsimpuls fase 2. Deze omvatten onder andere het volgende.

 • verbeterde toegangen (bij de Wielerbaan, de Achterwillensebocht en aan de Platteweg),
 • verbeterde en meer paden,
 • de aanleg van het Eldorado,
 • een Ontmoetingsplein,
 • betere bebording en fietsenstallingen.

Op de donateursavond van de Vrienden van de Goudse Hout, was de eerste vraag aan de beheerder van de Goudse Hout: welk natuurbeleid is er voor de Goudse Hout? Het gegeven antwoord ging over verbeterde en meer bosranden, natuurlijke oevers, de idylles en een verbeterd graslandbeheer. Dat zijn inderdaad verbeteringen.

Tegelijkertijd was er een aantal plannen, ook in eerdere versies, die vanuit een doordenken van een natuurbeleid op zijn minstens vraagtekens oproepen. Overal fiets- en voetpaden aanleggen is goed voor het overal kunnen rondlopen, dus recreatief gebruik, van de Goudse Hout. Meer doordacht en in balans zou zijn om de extra paden alleen in het westelijk deel (gele lifestyle) aan te leggen. Op een budget neutrale manier zouden de paden in het westelijk deel nog beter beloopbaar (breder) kunnen worden aangelegd als de gepande paden in het oostelijke deel (groene lifestyle) blijven zoals ze zijn. Dat was uitdrukkelijk een wens op de inloopavond van nogal wat belangstellenden. Tenslotte is het belangrijk om het groene, oostelijke deel van de Goudse Hout, optimaal in te richten als overgangsgebied naar de polder Steijn. Het glooiender en gevarieerder beheren van waterkanten, in combinatie met wisselend maaien en afvoeren (dus verschralen) kan leiden tot grotere natuurwaarden.

De werkgroep Natuurwaarden is via wethouder Van Vught in gesprek met Staatsbosbeheer over een beleidsmonitor biodiversiteit voor de Goudse Hout. Zo’n beleidsmonitor zal een aantal doelen formuleren voor de korte en lange termijn om gewenste natuurwaarden te realiseren.

Als het gaat om oppervlaktewater en oevers, valt te denken aan doelen op de volgende thema’s:

 • de kwaliteit van het oppervlaktewater (in afstemming met Hoogheemraadschap Rijnland)
 • de eisen aan slootprofielen en schouw (natuur specifiek maken, met behoud van eisen waterberging)
 • de ringslang (broedhopen) en de kleine karekiet (rietkragen langs plas) terug in de Goudse Hout
 • toename van aantallen krabbescheer (groene glazenmaker), zwanenbloem, gele lis, koekoeksbloem

Ook de graslanden kunnen verbeterd beheerd (ook al zal verarming nog flink wat jaren kosten) met gevarieerd maaien door het jaar, en door de jaren heen (met een nog te bepalen maatstaf voor biodiversiteit als doel).

De bosranden en braamstruwelen in de Goudse Hout hebben een grote waarde voor nest-, schuil- en fourageer-mogelijkheden van diverse soorten. Braam en sleedoorn struwelen hebben een belangrijke functie en moeten niet verwijderd. Het ecologisch verantwoord beheren van oudere boomopstanden is een voorwaarde voor het vergroten van de biodiversiteit. Gelukkig laat de Groenalliantie ecologisch onderzoeken hoe om te gaan met de oudere populieren langs de Goudse Houtsingel. Aan de andere kant van de Goudse Hout zijn op dit moment al nieuwe, verantwoorde bosranden aangelegd op de plek waar de essentak ziekte tot een forse kap dwong. In de Goudse Hout tenslotte ligt een niet geïnventariseerd Groen Erfgoed. Bomen en struiken, die daar ook al op de kaarten van rond 1850 te zien waren, zijn mogelijk behoudenswaardig als sterk, erfelijk plantmateriaal.

Dan blijven, na de herinrichting, de regels rond fiets- en wandelpaden over. De Vrienden van de Goudse Hout hebben daar een document over gepubliceerd (zie www.goudsehout.nl). Op deze website schreven wij daar eerder over (lees daarover hier). Een oproep tot een tolerant, gezamenlijk gebruik van de paden (max 15 km per uur) is inderdaad gewenst. Ook is het duidelijk dat het aantal gebruikers van al deze paden zal toenemen. De vraag is of overal losloopbeleid (nu getolereerd) voor honden kan worden gehandhaafd. In de praktijk is namelijk gebleken dat niet alle hondenbezitters hun viervoetige vriend even succesvol onder gezag hebben en houden. Nog afgezien van wat er gebeurt als je zo iemand op de (honden)etiquette aanspreekt. Het zou goed zijn als er een apart honden losloopgebied op een weiland in het midden van de Goudse Hout zou komen. In combinatie met een aanlijn plicht op de paden zal dat de rust tussen het toenemend aantal gebruikers (en naar flora en fauna) ten goede komen. Om het oostelijk deel extensief te houden zijn ook daar een betere inrichting en afspraken nodig.

 

Posted in

3 reacties

 1. Thijs Zuidam op 8 februari 2020 om 16:58

  Mooie plannen voor dit gebied.

  Wat mij stoort is het vooroordeel over hondenbezitters dat ze niet aanspreekbaar zouden zijn. Het lijkt er op dat dit vooroordeel wordt gebruikt om ‘de hond’ flink te beperken in zijn of haar mogelijkheden. Ik reken er op dat er open, eerlijke en transparante afwegingen worden gemaakt

 2. Sjaak Witteveen op 8 februari 2020 om 20:39

  Een impuls voor verbetering van de natuurwaarden kan het creëren van hondenvrije gebieden zijn. Dat zijn dus gebieden waar honden niet mogen én kunnen komen. Helaas moet ik regelmatig constateren dat honden overal dwars doorheen struinen, wat zeer verstorend werkt. Zelfs aangelijnd werken honden nog verstorend, zo is gebleken uit onderzoek. Dat betekent voor mij niet dat honden helemaal weg moeten uit de Goudse Hout, maar wel dat er bewuste keuzes gemaakt moeten worden waar wel en waar niet als we daadwerkelijk iets met de natuurwaarden willen.

 3. […] bezorgen willen daarom juist in het oostelijk deel de honden los laten lopen. De uitwerking van de doelen biodiversiteit voor de Goudse Hout zal duidelijkheid brengen waar de wethouder voor kiest in dit […]

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

‘Bloeiende’ buurtinitiatieven in Oud Achterwillens

Oproep

10 juli feestje in de Isoldestraat

Gouds college op bezoek in Oud Achterwillens

Ontmoetingspunt Goudse Hout teruggeplaatst

Heemtuin dit jaar 40!

Goudse Hout Stapt Mee

Verdere aanpassingen nodig van plannen Oud Achterwillens

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne