Gemeentelijk verslag overleg 21 januari en 26 april

Uit de wijkkrant juni 2016:
Op 21 januari dit jaar heeft burgemeester Schoenmaker een bezoek gebracht aan oud-Achterwillens. In De Bühne waren zo’n 70 buurtbewoners aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester een vervolg op deze avond toegezegd, deze is gepland op 3 oktober om 20.00 uur. Op 26 april overlegde het Netwerk Achterwillens met wethouder Niezen over de voortgang op verkeer, parkeren, groen en openbaar gebied.
Vooruitlopend op 3 oktober, in deze bijdrage vanuit de gemeente, een stand van zaken van de onderwerpen die zijn besproken op 21 januari en 26 april
.

Afval scheiden (als u dit leest is het raadsbesluit al genomen!)
Tijdens de avond in januari is het aanbieden van afval ter sprake gekomen. De klacht is dat de bakken snel vol zijn, waardoor er veel vuil naast de bakken wordt bijgeplaatst. In de tweede helft van 2015 zijn hier vijf meldingen over gedaan. Bij een (technisch) mankement wordt er niet bekeurd. Bewoners moeten de mogelijkheid hebben om het afval aan te kunnen bieden. Een nieuw afvalbeleid is in voorbereiding waarbij afval scheiden beloond wordt. Voor wijkteams is een excursie georganiseerd geweest en voor inwoners zijn er drie informatieavonden geweest. Voor de zomer neem de gemeenteraad een besluit over de invoering.
Het bewaren van gescheiden afval vraagt wat ruimte en dat kan bij kleine woningen moeilijker zijn. Onderdeel van het plan is om te kijken welke voorzieningen mogelijk aanvullend nodig zijn. Het Netwerk Achterwillens vraagt om een heel directe en duidelijke communicatie naar de bewoners van vooral Oud Achterwillens. Meer informatie kunt u vinden op www.gouda.nl/afvalscheidenloont.

Wijkophoging
Wijken in Gouda worden alleen opgehoogd als dat echt nodig is. Elke twee jaar wordt de hoogte van de straten opgemeten. Pas wanneer straten erg verzakt zijn en ze nog maar 20 centimeter of minder boven het grondwater liggen, gaat er wat gebeuren. De straat wordt dan opgenomen in het beheerprogramma en de ophoging gepland. Omdat de financiële situatie van de gemeente slecht is wordt er tegenwoordig alleen opgehoogd op plekken waar dat echt nodig is en niet een hele straat of wijk.

Rioolverstopping
Een aantal aanwezigen heeft aangegeven problemen te ondervinden met het riool van hun woning. Het is altijd goed om te kijken waar dan precies het probleem vandaan komt. De gemeente zorgt voor het hoofdriool dat meestal midden in de straat ligt. De aansluiting van de woningen op dat hoofdriool is echter de verantwoordelijkheid van de gebruikers en eigenaren van woningen zelf en niet van de gemeente. Is bijvoorbeeld iemands voortuin verzakt, dan verzakt ook de eigen aansluiting waardoor verstopping kan ontstaan. In dat geval moeten bewoners zelf (eventueel in overleg met eventuele medebewoners en de eigenaar van het pand) de verstopping zelf oplossen en betalen. Omdat de aansluiting per woning kan verschillen kunt u de gemeente vragen om te kijken hoe het precies zit. Is het een gemeentelijke aansluiting of particulier eigendom?
Bij meer specifieke vragen over riolering kunt u een kaart opvragen van de afvoerbuizen en overleggen met de gemeentelijk vakspecialist.

Meer informatie over riolen vindt u op: www.riool.info.
De gemeente kunt u benaderen voor uw vragen via gemeente@gouda.nl of 140182.

Right to challenge
Voor veel zaken in het openbaar gebied maakt de gemeente afspraken met aannemers, zodat het onderhoud goed en netjes gebeurt. Dit binnen het beschikbare budget dat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar stelt. Zoals voor groenonderhoud, rioolonderhoud, bestrating, openbare verlichting, graffiti verwijdering en meer. Wanneer bewoners denken dat ze bepaalde werkzaamheden beter en goedkoper kunnen uitvoeren, dan kunnen ze de gemeente tegenwoordig uitdagen door het ‘Right to Challenge’. Als voorbeeld noemde de wethouder het maaien van het gras. Gazons en bermen worden nu door Cyclus onderhouden. Maar bewoners zouden dat ook gezamenlijk kunnen doen en met het geld dat ze besparen andere leuke dingen voor de wijk doen. Daarbij geldt uiteraard wel dat er afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden. En met in achtneming van een overgangsperiode voor de huidige afspraken met de aannemers. Het kan dus niet van de een op de andere dag. Mocht u een idee hebben dan hoort de gemeente dat graag. Meer informatie volgt binnenkort op www.gouda.nl .

Meldpunt openbaar gebied
Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over het openbaar gebied, zwerfvuil of kapotte bestrating? Dan horen wij dit graag van u. U kunt u dit melden via onze website www.gouda.nl/mog of telefonisch tussen 08.30 uur en 17.00 uur via tel. 0182 – 14 0182. Ook kunt u smartphone-apps gebruiken als Verbeterdebuurt of Buitenbeter.

Parkeren
Parkeren in Oud Achterwillens is lastig. Wijkbewoners opperden het idee om meer parkeerplekken te creëren op een of meerdere van de grasvelden in de wijk. De wethouder gaf aan dat hier geen simpele oplossing voor is te vinden en dat dit in heel Gouda speelt. De gemeenteraad heeft aangegeven dat groen juist heel belangrijk is. Het beleid is daarom dat groen niet wordt opgeofferd voor bestrating. Dat betekent dat er geen parkeerplekken worden gerealiseerd op gras of struiken. De wens is juist om groen toe te voegen in plaats van weg te halen.

Op 17 mei heeft een aantal bewoners met een vakambtenaar een rondje door dit stukje van de wijk gelopen om hier nader naar te kijken. Een aantal opties wordt op dit moment bekeken.

Hard rijden
Te hard rijden: met de scholen is halfjaarlijks overleg. De voortgezet onderwijsscholen worden hier nu bij betrokken. Op de Dijkgraafslag liggen drempels om de snelheid te verminderen. Meer maatregelen kunnen niet worden genomen in verband met de vrachtwagens die de MCD komen bevoorraden en de wagens van Cyclus.

Bomen
Een aantal aanwezigen stelde vragen over de (te) hoge bomen. Over een boom in de Elkerlyckstraat werd met name geklaagd. Bomen geven een straat en buurt een prettig aanzicht maar kunnen ook overlast geven. Door bladeren of het wegnemen van zon. Ook hier geldt dat de gemeente zorgvuldig met groen omgaat. Dit is door de gemeenteraad vastgelegd in een bomenbeleid. Uitgangspunt is dat bomen alleen in uitzonderlijk gevallen gekapt worden. Overlast wordt beoordeeld aan de hand van een scorelijst. De te beoordelen boom krijgt op diverse onderdelen punten, bijvoorbeeld of de boom vitaal is, of de boom een speciale functie heeft. Daarnaast bijvoorbeeld hoeveel uur overlast de boom per dag geeft, hoeveel periodes in het jaar, etc.

Aan de hand van al deze scores wordt bepaald hoe groot het algemeen belang is en wat het individueel belang is van iemand die van de boom af wil. Uiteindelijk komt hier een uitslag uit. Tijdens de bewonersavond van 21 januari is er een specifiek verzoek gedaan om een boom te kappen, deze boom is beoordeeld volgens dit criterium. De uitkomst is dat deze boom gehandhaafd blijft.

Naast vragen over bomen was er een vraag over het maaien van het gras. Gazons maaien vindt plaats gemiddeld één keer per week tussen half maart en eind oktober. Het onderhoud van bosplantsoen vindt plaats tussen november en eind februari, dit plantsoen wordt eens per drie jaar gesnoeid. Sierplantsoenen wordt onderhouden van half maart tot eind oktober. De bermen worden tweemaal per jaar in mei/juni en september/oktober gemaaid.

Wijkontsluiting
Er is een aantal mogelijkheden geopperd om de wijk beter te ontsluiten, bijvoorbeeld via de Ommeslag. Deze mogelijkheden blijken helaas gevaarlijk of niet haalbaar vanwege juridische aspecten. Bovendien zijn dit heel dure ingrepen.

Gladheidsbestrijding op hoofdwegen
Alle wegen, fietspaden en stoepen in Gouda strooien is fysiek en financieel niet mogelijk. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding in Gouda zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes. Op de site van Gouda is een kaart opgenomen met routes zodat kunt u zien waar gestrooid wordt. Alléén deze routes worden gedaan. Uitgangspunt is dat elke weg maximaal 350 meter van een gestrooide/geveegde weg af ligt. Bij sneeuw worden aangepaste routes gereden. Eerst worden de belangrijkste wegen schoongemaakt en daarna de overige routes. Uw huisstoep en die van uw buren wordt dus niet gestrooid of geveegd. Ook normale woonstraten niet.
Bij het afvalbrengstation van Cyclus aan de Goudkade kunt u in de winterperiode een gratis zak strooizout afhalen. Op de vervolgavond kan de plaatsing van een zoutstrooibak in overleg met bewoners worden georganiseerd. Meer info op www.gouda.nl/gladheid.

Woonerf
Een aantal opmerkingen had betrekking op een herinrichting van de wijk of omvorming tot een woonerf. Een (gedeeltelijke) herinrichting (woonerf/30 km zone) is alleen mogelijk als er opgehoogd wordt en die plannen zijn er momenteel niet.

Straatverlichting
Een opmerking is ingediend over de slechte straatverlichting. In 2003 is de verlichting vervangen in Achterwillens en die voldoet aan de norm. Deze verlichting moet zo’n 30 jaar meegaan en daarom zijn er geen aanpassingen gepland. Wanneer een lantaarn stuk is kunt u dit bij het meldpunt openbaar gebied melden.

Speeltoestellen en hekken
Een bewoonster vroeg of er bij het Gloriantplantsoen extra speeltoestellen geplaatst kunnen worden. Het is een groot veld met slechts een paar toestellen. Het Gloriantplantsoen is een paar jaar geleden opgeknapt en voorzien van meerdere toestellen, medegefinancierd door het wijkteam, Mozaïek Wonen en Woonpartners. Deze buurt voldoet daarmee aan de speelnorm die door gemeenteraad is vastgesteld. Namelijk 90 kinderen per speelplek. Op dit stukje gras heeft de gemeente extra drainage geplaatst.

Een andere vraag was of er langs de sloten hekken kunnen worden geplaatst. Het plaatsen van hekken bij sloten lijkt een oplossing, maar op het moment dat een kind te water raakt kan hij of zij er niet meer uit. Daarom kiezen we hier niet voor.

Fietsenstalling
Bewoners klagen over het rondslingeren van fietsen. Woonpartners start voor de zomervakantie met een proef met het plaatsen van fietsenrekken op het Arthurpad.

Jeugd en jongerenwerk
Sinds kort zijn er jeugd/jongerenwerkers in Oud Achterwillens aanwezig. Voor de periode na de zomervakantie zijn diverse activiteiten gepland.

Camerabeleid
Een vraag/zorg is hoe lang het duurt voordat de camera’s weer teruggeplaatst kunnen worden bij terugkerende overlast (bij invoering van mobiel camerabeleid). Momenteel is er nog geen besluit genomen over de camera’s (1 of alle drie): ze hangen er nu nog alle drie.
Een werkgroep kijkt naar de huidige situatie en komt dan met een advies. De gemeente beoordeelt dit vervolgens.

Woonpartners
Woonpartners, gemeente en wijkteam hebben Stichting De Bakkerij in 2013 ingehuurd om de betrokkenheid van de huurders te vergroten. Voor Woonpartners was dit met name gericht op het goede gebruik van De Bühne en het verbeteren van de directe woonomgeving. Een van de punten die daaruit naar voren kwamen was de wens om de portieken te laten schoonmaken. Hiervoor is het akkoord van 70% van de huurders nodig. Dit is inmiddels gerealiseerd. Hierdoor kan voor de zomervakantie de schoonmaak voor alle portieken uitgevoerd gaan worden.

Woonpartners stelt natuurlijk al sinds jaar en dag De Bühne beschikbaar voor en door de buurt. Enige tijd geleden was er sprake van overlast vanuit de Bühne door feesten. We hebben met de beheergroep hier strikte afspraken over gemaakt en de feesten en overlast zijn weer verleden tijd.
Ook in 2013 hebben we alle huurders (zo’n 200) een Politie Keurmerk Veilig Wonen-light variant aangeboden (2 secustrips en 2 barrièrestangen) voor een drempelbedrag van € 25,-. Door groot in te kopen en door samen te werken met Promen was het mogelijk om lage kosten te behouden. Uiteindelijk hebben 11 huurders deze aanbieding genomen.

Op de hoogte blijven van gemeentelijk beleid
De gemeente is verantwoordelijk voor veel zaken waar u als bewoner mee te maken krijgt. Het lijkt soms lastig om hier goed van op de hoogte te blijven. Hieronder geven we u een aantal mogelijkheden:

> Gemeentepagina
Deze verschijnt wekelijks in de Goudse post.

> Gouda.nl
Voor alle producten en diensten van de gemeente Gouda.

> Nieuws
Op www.gouda.nl/nieuws vindt u het laatste nieuws.

> Website gemeenteraad www.gouda.nl/gemeenteraad
De gemeenteraad neemt veel belangrijke beslissingen en legt dit ook vast in beleid. Alle stukken die tijdens raadsvergaderingen worden besproken kunt u hier lezen.
Wilt u eens gast van de gemeenteraad zijn? U kunt zich hier aanmelden.

> Verordeningen
Gemeentelijk beleid wordt vastgelegd in verordeningen die u hier kunt vinden: www.gouda.nl/verordeningen.

> Bekendmakingen
Een overzicht van waar u elektronische bekendmakingen kunt vinden op internet. www.gouda.nl/bekendmakingen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u dan op deze websites aan voor e-mail alerts.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Landelijke opschoondag ging niet voorbij aan Oud Achterwillens

Voorzitterswisseling Kernteam: dank Adriaan en welkom Marie-José

NLDoet voor groener Driewegplein

Help je mee?

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)

Wat wil jij kwijt over Oud Achterwillens?

Minder blikjes bij clean up Middenwillens

Spreekuur wethouder Oppelaar in de wijk

Clean up Middenwillens 27 januari