12 april informatiebijeenkomst hondenbeleid Goudse Hout

Schermafbeelding 2020-08-19 om 20.19.45

De Groenalliantie, eigenaar van de Goudse Hout, heeft nieuw hondenbeleid in voorbereiding, waarbij de ruimte en losloop mogelijkheid voor viervoeters beperkt wordt. Na de enquête eerder dit jaar, volgen meerdere digitale informatiebijeenkomsten: op 30 maart voor hondenuitlaatservices en op 12 april voor (onder andere) gebruikers van de Goudse Hout. Op de site van de Groenalliantie staat hoe en waar belangstellenden zich kunnen opgeven. Ook vind je daar de reactie van de Groenalliantie (dd 26 maart 2021) op de ingebrachte zienswijzen bij het voorgenomen hondenbeleid

Honden hebben aantoonbaar effecten op de biodiversiteit, die de Groenalliantie aan het bevorderen is in de Goudse Hout. De ambities op het gebied van biodiversiteit zijn door de Groenalliantie in acht punten eerder dit jaar vastgesteld. Hier dreigt een botsing met de Stichting Vrienden van de Goudse Hout, die met name opkomt voor de belangen van hondenbezitters. In hun voorstel is er oog voor fietsers die last kunnen hebben van honden, maar verder gaat het uit van ‘behoud de losloop mogelijkheden’. De beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout (een gezamenlijk initiatief van besturen IVN, KNNV, Netwerk Achterwillens) neemt een ander standpunt in en zet dat hieronder uiteen.

Vrienden Goudse Hout verzetten zich tegen inperken losloopgebied honden

Rapport effect van honden op natuur

 

Vertrekpunt voor de Groenalliantie, eigenaar van het gebied, is het algemeen belang van het natuur- en recreatiegebied de Goudse Hout. Zonering (in zones indelen) van het gebied voor enerzijds recreatie en anderzijds natuur en het combineren van functies waar mogelijk is daarbij het uitgangspunt. Het hondenbeleid is een noodzakelijke aanpassing aan de huidige tijd. Ook de Goudse Hout kent een groeiend aantal recreanten met een toegenomen diversiteit aan vrijetijdsbeleving. Het betekent dat het toenemend aantal hondenuitlaatservice en particulieren, met meerdere honden, letterlijk aan banden moet worden gelegd. Het loslopen van honden moet vanwege de biodiversiteit ook ingeperkt worden. Met name is dat het geval in het oostelijk deel van het gebied, maar ook elders in de Goudse Hout.

Bij de uitgangspunten voor dat nieuwe hondenbeleid heeft de Groenalliantie op meer plaatsen een aanlijnplicht gepland. Met name op fietspaden is dat het voornemen. Maar de voorgestelde aanlijnplicht voor honden is onvoldoende om ruimte te geven aan de biodiversiteit in het oostelijk deel van de Goudse Hout. Daarom heeft de beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout van IVN, KNNV en Netwerk Achterwillens een ander voorstel. De uitgangspunten voor het hondenbeleid van de Groenalliantie hebben een aanvulling nodig om de biodiversiteit ruimte te geven. En het voorstel is dat een hondenverbod niet alleen geldt voor speelplekken, ligweides en stranden, maar ook voor gebiedsdelen die belangrijk zijn als rust-, foerageer-, voortplanting- of doortrekgebied voor de lokale fauna. De oostelijke Goudse Hout is zo’n gebiedsdeel. De beleidsgroep Goudse Hout stelt voor het voorgenomen hondenbeleid als volgt aan te passen:

 • het uitgangspunt toe te voegen voor een hondenverbod in kwetsbare gebieden vanuit een oogpunt van biodiversiteit;
 • een verbod op honden in het oostelijk deel van de Goudse Hout;
 • het verplaatsen van de plaats voor hondenuitlaatservices en particulieren met meer dan drie honden naar het westelijk deel van de Goudse Hout.

De beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout geeft honden ook graag ook de ruimte en wil de hinder voor het toenemend aantal recreanten inperken. IVN, KNNV en Netwerk Achterwillens stellen daarom voor het aanlijngebod in het midden en westelijk deel Goudse Hout uit te breiden. Maar ook om de toegangspaden vanaf de twee parkeerplaatsen losloopgebied te maken. Deze toegangspaden leiden dan naar een losloop- en speelgebied in het midden van de Goudse Hout. Het nieuw in te richten zogenaamde ‘Hondorado’ is dan de ideale speel- en losloopplek voor deze gezellige roedeldieren. Deze zienswijze is onlangs ingebracht bij de Groenalliantie en is hier te lezen.

Na de digitale bijeenkomst neemt de Groenalliantie naar verwachting op 28 juni een besluit over het hondenbeleid, wat betreft de beleidsgroep een natuurinclusief besluit.

Wijzigingsvoorstel hondenbeleid door beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout (IVN, KNNV, Netwerk Achterwillens)

1 reactie

 1. J. Meijers op 28 maart 2021 om 10:18

  Uit het artikel blijkt weer hoe bevlogen Gerard is met het thema hondenbeleid Goudse Hout. Helaas weer stigmatiserend en stemmingmakerij.

  In bovenstaand artikel wijst Gerard op de zienswijze van de Beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout. Een zienswijze die veraf staat van de werkelijkheid. Een beleidsgroep met een aantal besturen waaronder het netwerk Achterwillens.

  Ik kan mij niet voorstellen dat wijkteam Achterwillens hierin meegaat, ook zij hebben namelijk een bredere achterban. Een achterban die in de Goudse Hout graag recreëert. Van noord naar zuid, van oost naar west. Fietsend, steppend, sportend, wandelend, met en zonder hond, met rollator en scootmobiel, genietend van de ruimte en natuur.

  Ook kan ik mij niet voorstellen dat andere genoemde besturen volledig achter de zienswijze staan. Een zienswijze die niet uitgaat van de doelstellingen voor de Goudse Hout uit de kwaliteitsimpuls, de gebruikers, ed. Ik ben benieuwd wie haar achterban is en of dit de achterban van Achterwillens, incl. de Goudse Hout is.

  Gerard geeft de Vrienden van de Goudse Hout een sneer : ‘Hier dreigt een botsing met de Stichting Vrienden van de Goudse Hout, die met name opkomt voor de belangen van hondenbezitters. ‘

  Welke botsing Gerard? De botsing met jouw ideeën?. En een botsing die jezelf keer op keer weer initieert, lijkt mij. Toch jammer, want dit staat een dialoog in de weg die ten goede komt aan de Goudse Hout.

  Ik wil een lans breken voor de Vrienden van de Goudse Hout, want ook ik heb in het bestuur gezeten. Een stichting met ruim 200 leden en momenteel een bestuur van 3 leden. De Vrienden van de Goudse Hout willen juist verbindend zijn. Hebben aandacht voor alle gebruikers en de natuur. De Vrienden van de Goudse Hout verdienen het niet dat jij ze wegzet als een groep die alleen opkomt voor hondenbezitters. Het is een diverse groep, met hart voor de Goudse Hout.

  Gerard, jij blijft dit maar roepen terwijl deze groep mensen zich al 20 jaar inzetten voor het belang van alle gebruikers en de natuurwaarden van de Goudse Hout. En jij weet dat als geen ander, want ook jij bent bestuurslid geweest en je hebt je achter de doelstellingen geschaard.

  Voor de Goudse Hout is een kwaliteitsimpuls opgesteld door de Groenalliantie. ( (https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/vergaderingen/vergaderstukken+2020/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1654310 )

  Hierin is veel aandacht voor natuurwaarden en biodiversiteit. Hier wordt momenteel uitvoering aangegeven door Staatsbosbeheer gesteund door een groep vrijwilligers in de natuur werkgroep. Deze werkgroep natuurwaarden o.l.v. de boswachter is hard aan het werk om e.e.a. te realiseren. Opvallend is dat er overal hazen lopen in de Goudse Hout, er liggen ringslangen te zonnebaden op het asfalt in het noorden, en er zijn ringslangeieren in de heemtuin gezien. Ook is de een groene glazenwasser gezien in de krabbescheersloot aan de westzijde. In het oostelijk deel van de Goudse Hout zie je groepen ganzen en zie je ook hazen in de weilanden. En dat ondanks daar loslopende honden en toename van recreanten.

  Er is dus veel aandacht voor biodiversiteit en je ziet dat e.e.a. samengaat (nu al). Let wel. In het kwaliteitsimpulsplan van de Groenalliantie wordt gesproken over de Goudse ‘stadstuin’ Hout. En dat is het ook: in het westen en zuiden liggen woonwijken en in het noorden en gedeeltelijk oosten ligt lint bebouwing.

  Een paar recente wapenfeiten van de Vrienden van de Goudse Hout : gewaardeerd gesprekspartner van de Groenalliantie, Staatsbosbeheer en de gemeente Gouda voor de ontwikkeling van de Goudse Hout; mede-initiatiefnemer Smultuin; meegewerkt aan de totstandkoming van de natuurspeeltuin; op haar initiatief wordt het voetpad parallel aan de Wilde Bertram (noord) versneld aangelegd in 2021; advies gegeven over aanleg toiletgroep bij de speeltuin, vraagt voortdurend aandacht voor de waterkwaliteit van de grote plas en omliggende sloten; is betrokken geweest bij de keuze van een kunstwerk in de Goudse Hout; etcetera.
  En ja, twee dossiers vragen op dit moment de volle aandacht van het bestuur:
  – dossier natuurwaarden biodiversiteit.
  – dossier hondenbeleid i.v.m. de nieuw op te stellen verordening hondenbeleid van de Groenalliantie.
  En wat het laatste dossier betreft staan de Vrienden van de Goudse Hout voor een ruimhartig hondenbeleid, altijd afgewogen in de belangen van de recreanten en de natuur. Er is vanuit die overweging geen aanleiding om het oostelijk deel voor loslopende honden af te sluiten. De vrienden hebben aangegeven m.u.v. het oost-oostelijk deel (uitgang Willemskade), en noord-oostelijk deel (grasland met sloten). Dus wat betreft het oostelijk deel de bestaande situatie. Want nogmaals ondanks loslopende honden (die overigens niet op de graslanden komen vanwege de hekken) en toename recreanten in dit gebied, lopen er groepen ganzen en zie je verschillende hazen in de graslanden. Deze zienswijze is op te vinden op de website: http://www.goudsehout.nl

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

‘Bloeiende’ buurtinitiatieven in Oud Achterwillens

Oproep

10 juli feestje in de Isoldestraat

Gouds college op bezoek in Oud Achterwillens

Ontmoetingspunt Goudse Hout teruggeplaatst

Heemtuin dit jaar 40!

Goudse Hout Stapt Mee

Verdere aanpassingen nodig van plannen Oud Achterwillens

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne